Надлежност

У Одсеку за инспекцијске послове државних путева обављају се послови који се односе на:  инспекцијски надзор над извршавањем закона, других прописа и општих аката из области путева, саобраћајне сигнализације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, станице и снабдевање горивом, паркинзи и др.); предузимање управних и других мера; подношење захтева за покретање прекршајног поступка; подношење пријава због привредног преступа односно кривичног дела; праћење стања и појава од значаја за остваривање законитости и предузимање иницијатива за одговарајуће измене и допуне закона и подзаконских аката; надзор над радом покрајинских органа управе у вршењу поверених послова из делокруга Одсека; учешће у раду стручног савета, као и други послови из делокруга Одсека.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2021. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2020. годину

Преузмите документ

План координисаних/ заједничких надзора

Преузмите документ